STATUT

Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”

tekst jednolity
uwzględniający zmiany dokonane Uchwałą nr 1/2022 Rady Fundacji z dnia 22 lutego 2022 r.

§1.

1. Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona przez Tadeusza Haładaja i Monikę Popowicz, zwanych dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym Rep. A nr 3983/2004 sporządzonym dn. 15.07.2004 w Kancelarii Notarialnej Tomasza Bąbki, ul. Nowogrodzka 7/9 m. 24 w Warszawie.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie niniejszego Statutu.
3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Dla właściwego realizowania celów Fundacji może ona zgodnie z obowiązującym prawem prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu i zakresie działania, jak również ich przedstawicielem zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Fundacja może posiadać swoje oddziały i filie w Polsce i poza granicami oraz ustanawiać w kraju i zagranicą swoich przedstawicieli.
6. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
7. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Zdrowia.
8. Fundacja używa pieczęci z napisem Fundacja Psychoonkologii „Ogród Nadziei”.
9. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku, Nr 96 poz. 873 ze zm.).

§3.
CEL FUNDACJI I FORMY DZIAŁANIA

1. Pomoc i działanie na rzecz osób chorych somatycznie (i ich rodzin), w tym osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na nowotwory oraz profilaktyka i promocja zdrowia.
2. Fundacja będzie realizowała swoje cele poprzez:

• Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznej dla osób chorych i ich bliskich, w postaci warsztatów i indywidualnych sesji psychoterapeutycznych (szczególnie w oparciu o Program Simontona) oraz grup wsparcia
• organizowanie i prowadzenie innych form terapii (treningi relaksacyjne, arteterapia, muzykoterapia, choreoterapia, śmiechoterapia, joga lecznicza, itp.) dla osób chorych somatycznie i innych zainteresowanych
• organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie psychoedukacji dla personelu medycznego
• budzenie świadomości społecznej w obszarze znaczenia czynników psychologicznych dla etiologii i przebiegu chorób somatycznych m.in. poprzez działania medialne
• organizowanie spotkań, konferencji, szkoleń służących wymianie myśli i doświadczeń związanych z celami Fundacji
• prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, publikowanie prac naukowych
• organizowanie akcji i imprez charytatywnych
• skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celem, w tym przedstawicieli środowisk twórczych i naukowych, w kraju i za granicą
• współpraca z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi w celu realizacji zadań statutowych
• propagowanie założeń Fundacji celem pozyskania donatorów, zapisów, spadków, darowizn, na realizację celów statutowych
• organizowanie i finansowanie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej, psychoprofilaktyki i popularyzacji zdrowego stylu życia
• prowadzenie badań naukowych w zakresie psychoonkołogii, psychoprofilaktyki, profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia
• gromadzenie i tworzenie zasobów informacji o tematyce zgodnej z celami Fundacji
• organizowanie i finansowanie staży, praktyk, i wyjazdów studyjnych lub integracyjnych dla osób zaangażowanych w działalność zgodną z celami Fundacji
• udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, organizacyjnej i intelektualnej placówkom medycznym, naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz innym podmiotom, a w szczególności organizacjom pozarządowym działającym w obszarze zgodnym z celami Fundacji
• wspieranie organizacyjne, rzeczowe, intelektualne i finansowe programów, projektów i przedsięwzięć realizowanych przez placówki prowadzące działalność prozdrowotną, medyczną, edukacyjną, naukową, kulturalną, dobroczynności, jeżeli mieszczą się one w zakresie objętym celami Fundacji
• inicjowanie, organizowanie i finansowanie konferencji, seminariów, sympozjów, zebrań naukowych, wykładów, odczytów i spotkań z udziałem przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego, organizacji pozarządowych, nauki i oświaty poświęconych tematyce zbieżnej z celami Fundacji
• inicjowanie, wspieranie i realizację oraz ewaluację innych programów, projektów, przedsięwzięć i inicjatyw zgodnych z celami Fundacji
• dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może również wspierać działalność innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami fundacji.

§3A.

1. Przedmiotem działalności Fundacji jest:

a) działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowana, w tym w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia
b) działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, w tym terapia indywidualna i grupowa, superwizja dla psychoterapeutów;
c) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, w tym warsztaty psychoedukacyjne, szkolenie lekarzy, personelu medycznego i terapeutów;
d) działalność paramedyczna;
e) działalność wspomagająca edukację, w tym działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
f) pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, w tym tworzenie i prowadzenie grup wsparcia;
g) pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych;
h) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, w tym kursy jogi leczniczej;
i) pozaszkolne formy edukacji artystycznej, w tym kursy i terapia tańcem i ruchem;
j) działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów, aukcji charytatywnych;
k) reklamowanie sponsorów i partnerów Fundacji;
l) wydawanie książek;
m) ł) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
n) pozostała działalność wydawnicza;
o) reprodukcja zapisanych nośników informacji;
p) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
q) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

2. Fundacja, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, będzie prowadziła działalność odpłatną z tym, że:

– pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, w tym kursy jogi leczniczej;
– pozaszkolne formy edukacji artystycznej, w tym kursy i terapia tańcem i ruchem;
– pozostałe pozaszkolne formy edukacji, w tym warsztaty psychoedukacyjne, szkolenie lekarzy, personelu medycznego i terapeutów;
– działalność paramedyczna;
– pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, w tym psychoterapia indywidualna i grupowa, superwizja dla psychoterapeutów;
– warsztaty psychoedukacyjne wg Programu Simontona;
będzie odpłatna lub częściowo odpłatna.

3. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych, pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, w tym tworzenie i prowadzenie grup wsparcia będą działalnością nieodpłatną.

§4.
MAJĄTEK FUNDACJI

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 złotych wniesiony przez fundatorów oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.
2. Dochody Fundacji pochodzą z następujących źródeł:

a) darowizn, spadków, zapisów, subwencji otrzymywanych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, oraz z zagranicy
b) odsetki bankowe od posiadanego kapitału
c) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz innych praw majątkowych
d) dochody ze zbiórki i imprez publicznych
e) dotacje z funduszy publicznych i ze środków Unii Europejskiej
f) inne wpływy

3. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

§5.

1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa łub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „Osobami bliskimi”.
2. Zabrania się przekazywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich „Osób bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich „Osób bliskich” na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Fundatorzy, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich „Osób bliskich”.

§6.

Ze swojej działalności Fundacja sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne, które podaje do publicznej wiadomości oraz przekazuje listem poleconym ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

§7.

Osoby fizyczne i prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji jednorazowych albo łącznych w wysokości równej co najmniej 2.000 zł dla osób fizycznych i 10.000 zł dla osób prawnych, lub w wypadku osób zagranicznych odpowiednio; 1.000 i 5.000 USD, uzyskają o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten ma charakter osobisty.

§8.
ORGANY FUNDACJI

Organami fundacji są:
I. Rada Fundacji
II. Zarząd Fundacji

1.1 Rada Fundacji składa się z 5-8 członków.

1) Rada Fundacji powoływana jest przez Fundatorów. Pierwszy skład Rady określony jest w załączniku nr 1 do Statutu.
2) Zmiana składu Rady nie stanowi zmiany Statutu.
3) Rada Fundacji zbiera się nie rzadziej niż dwa razy w roku. Posiedzenie Rady zwoływane jest także na pisemny wniosek dwóch członków. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady. Pierwsze posiedzenie Rady zwołują Fundatorzy.
4) Rada przyjmuje Regulamin określający sposób jej funkcjonowania.
5) Członkowie Rady Fundacji:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535).

1.2 Rada Fundacji jest organem nadzoru Fundacji. Posiada również uprawnienia inicjatywne i opiniodawcze. Do kompetencji Rady Fundacji należy;

1) Określa główne kierunki działań Fundacji i sprawuje nadzór nad ich realizacją
2) Przyjmuje roczne programy działania i ocenia ich realizację.
3) Dokonuje oceny rocznych sprawozdań finansowych.
4) Ustala kierunkowe wytyczne dla Zarządu co do rozdziału zgromadzonych środków
5) Powołuje Przewodniczącego Rady
6) Powołuje i odwołuje członków Zarządu Fundacji i określa zasady ich wynagradzania.
7) Uchwala regulamin działania Rady i Zarządu Fundacji.
8) Kontroluje działalność Fundacji pod względem jej zgodności z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu

1.3 Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

2.1 Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób.
2.2 Pierwszy Zarząd powołują Fundatorzy. Skład pierwszego Zarządu zawiera załącznik do Statutu. Zmiana Zarządu nie stanowi zmiany statutu Fundacji.
2.3 Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ja na zewnątrz.
2.4 Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności więcej niż połowy jego członków, w tym Prezesa.
2.5 Pracami Zarządu kieruje Prezes.
2.6 Do kompetencji Zarządu należy w szczególności;

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz
2) przygotowanie i realizacja planów działania Fundacji
3) kierowanie działalnością Fundacji, w tym rozstrzyganie o finansowaniu jej statutowych celów
4) zarządzanie majątkiem Fundacji, w tym przyjmowanie darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów
5) podejmowanie decyzji o tworzeniu funduszy specjalnych, podpisywaniu porozumień współpracy z innymi podmiotami, ustanowieniu przedstawicielstwa
6) określanie struktury administracyjnej fundacji, zatrudnienia pracowników oraz zasad ich wynagradzania
7) tworzenie i likwidacja jednostek organizacyjnych, w tym wymienionych w § 2 ust. 4, 5 i określanie regulaminów ich działania
8) przygotowanie i przedstawienie Radzie Fundacji corocznych sprawozdań z działalności Fundacji
9) podejmowanie decyzji w innych sprawach niezastrzeżonych Statutem dla Rady Fundacji.

2.7 Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwaj członkowie Zarządu Fundacji. W przypadku, gdy zarząd składa się z dwóch członków do oświadczenia woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu.

§9.

Fundatorzy mogą powołać Radę Doradczo – Naukową Fundacji. Jej kompetencje określa Rada Fundacji.

§10.

Osoby szczególnie zasłużone dla fundacji mogą być wyróżnione honorowym tytułem „Przyjaciel Fundacji”.
Tytuł Przyjaciela Fundacji nadaje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

§11.

Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu i celu działania Fundacji podejmuje Rada Fundacji za zgodą z Fundatorów, a w przypadku śmierci jednego z Fundatorów za zgodą drugiego z nich.

§12.

Uchwałę o likwidacji Fundacji oraz o przeznaczeniu jej majątku na działalność zbieżną z celami Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji pozytywnie zaopiniowany przez Fundatorów, albo jednego z nich w przypadku śmierci drugiego.

_________________________
Monika Anna Popowicz
Prezes Zarządu Fundacji